Duivenhouderij

Meerdere duivenhouders zijn u voorgegaan met de plaatsing van een vitaliser en behalen weer goede resultaten.

http://www.scholieren.com/werkstukken/9553

DUIVEN EN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Dit seizoen hebben we in onze duivensport een sabbatjaar ingelast.Enerzijds omdat we met meer werk zitten dan gezond kan zijn voor een mens,anderzijds omdat we de laatste jaren met onze duiven nogal wat ontgoochelingen te verwerken hebben gekregen.
Al ettelijke seizoenen lang hebben we moeite om, van onze in de wintermaanden gekweekte jongerenploeg,nog iets over te houden wanneer het vliegseizoeneen aanvang neemt.En het verlies aan jonge duiven beperkt zich duidelijk niet alleen tot ons hokje.

Tijdens gesprekjes met collega’s duivenmelkers klagen velen steen en been over de verliezen die ze lijden met hun jonge garde.We hebben eens een kleine rondvraag gehouden over het aantal winterjongen er gekweekt zijn en het aantal dat nu nog op het hok vertoeft.
Dan krijg je cijfermateriaal waar je toch eventjes moet van slikken.
Uitzonderingen zitten met een praktisch volledig team.Maar dit zijn echt heel,heel grote uitzonderingen.In de meeste gevallen krijg je met verliezen temaken van gemiddeld 40 procent en meer.
Er zijn zelfs flink wat melkers die gewoon al zo goed als uitgespannen zijnvoor de eerste echte inkorving!Veel melkers zitten met het gevoel dat het vroeger een stuk minder was.

Uit de tijd toen we nog bij onze ouders woonden herinneren we ons zelf nog zeer goed dat het qua verliezen nooit zo’n vaart liep als tegenwoordig.Je moet natuurlijk een beetje uitkijken met dit soort beweringen.Je belandt al snel in het discours van:”vroeger waren de zomers warmer,de winters kouder en de mensen beter”.
Als je echter de weerstatistieken uit die tijd gaat napluizen blijkt het allemaal niet zo’n vaart te lopen.Maar we blijven met het onbestemde gevoel zitten dat er meer aan de hand is.
Wat zouden de redenen kunnen zijn om het achterblijven van jongen te verklaren?

Een eerste mogelijkheid is misschien de overvloed aan leervluchten.Bekijk maar eens de lijst lossingen op teletekst.
Bijna dagelijks gebeuren er lossingen naar alle kanten van Europa.Als je bende daarin toevallig verzeild ben je natuurlijk de pineut!Een tweede factor is het grote aantal roofvogels dat tegenwoordig op sommige hokken ware ravages aanricht.Vroeger zat je echter met andere problemen.
Tegenwoordig liggen bijna alle laagspanningsleidingen ondergronds.Vroeger vielen er regelmatig slachtoffers in de strakgespannen kabels langs dehuizen .

Ook de tv antennes op de daken waren een echte gesel.Veel duiven zijn er ooit op vast gespied of zwaar gekwetst geraakt en alzo jammerlijk aan hun einde gekomen.Laat het ons erop houden dat qua cijfers beide zaken mekaar ongeveer in evenwicht houden.
Blijft nog altijd een zeer groot percentage verliezen waar we niet zo dadelijk eenduidelijke reden kunnen voor geven. Laten we eerst eens overlopen hoe het oriëntatie vermogen van een duifje werkt.Voor zover men deze materie al heeft kunnen uitklaren.Als de wetenschap schoorvoetend moet bekennen dat ernog een paar vraagtekens overblijven wil dit in gewone mensentaal dikwijls gewoonweg zeggen: “

We begrijpen er eigenlijk de ballen van”!!!Duifjes blijken over verschillende instrumenten te beschikken voor het bepalen van dejuiste richting.
Algemeen wordt aangenomen dat het voor een ervaren duif mogelijk is om de laatste twintig kilometer van het hok op zicht te vliegen. Men heeft proeven uitgevoerd waarbij oude duiven in slechte weersomstandigheden werdengelost.

Praktisch altijd zullen ze erin slagen om hun hok terug te vinden.Men neemt aan dat de duiven bepaalde herkenningspunten in het geheugen opslaan.Zoals grote gebouwen,bepaalde horizontenlijnen, waterlopen e.d. Een tweede hulpmiddel is de zonnenavigatie.Men mag ervan uitgaan dat dit de voornaamste factor in de oriëntatie is.
Een lossing op verdere afstanden zal zonder dat er een glimpje zon te zien is steeds voor quasi onoverkomelijke hindernissen zorgen.
De combinatie van de zonnestand en een ingebouwd tijdsgevoel stelt de duif in staat haar huidige positie met die van het thuishok te vergelijken en alzo de juiste richting te bepalen.Die ingebouwde klok?We hebben allemaal al wel eens ervaren dat ook de mens over dit instrument beschikt.Als je bij jezelf voor het slapen gaan er maar lang genoeg blijft op hameren dat je bijvoorbeeld om 06.00 moet wakker worden is de kans heel groot dat je vijf minutenvoor het bewuste uur al zult wakker schrikken.
We maken het zelf bijna dagelijks mee.Voor ons werk staat het wekkertjeafgesteld op 04uur30.
Het gebeurt maar zeer zelden dat het rotding(op dit ontiegelijk vroeg uur mag je een wekker wel een rotding noemen!) ook werkelijk aan piepen moet slaan.

Bijna steeds kunnen we het knopje enkele minuten voor het gevreesde uur al uitschakelen.Ook hier heeft men verschillende testen uitgevoerd met duiven.
Door bijvoorbeeld gedurende een periode van een paar dagen spiegels in het hok aan te brengen zodat de inval van de zon één uur verschoven werd.
Wanneer deze duiven dan gelost werden vlogen ze een koers die 15 graden uit de juiste richting lag.
Na een tijdje herstelde deze fout zich en kwamen de beestjes terug op het goede traject.Een ander orgaantje dat blijkbaar meespeelt in het hele navigatie systeem blijkt de reukzenuw te zijn.
De mens heeft er nooit zijn hand voor omgedraaid om dierenleed te veroorzaken in naam van de wetenschap.
Zo heeft men testen gedaan waarbij men deze zenuw gewoon doorgesneden heeft.

Geen enkele van deze proefdieren slaagde erin zijn thuishok terug te vinden.
Moeten we hieruit opmaken dat een duif zijn weg naar huis zou kunnen ruiken?Dit lijkt ons toch wel heel sterk.Helemaal wegblazen kun je deze theorie ook niet.Dat dieren over buitengewone zintuiglijke waarnemingen kunnen beschikken is al langer geweten.
Zo zal een haai op kilometers afstand een paar druppeltjes bloed in de oceaan kunnen waarnemen!Vlinders kunnen een partner soms op afstanden van tien of meer kilometers ruiken.Op dit vlak zijn wij mensen natuurlijk maar heel primitieve creaturen.
We kunnen soms zelfs onze eigen zweetschoenen niet terug vinden!!!En als we de kaap van vijftig jaren naderen moeten we al een leesbrilletje op de neus plakken of we kunnen letters van een half huis groot al niet meer lezen!Maar om terug te komen op de duif.Bij deze theorie zitten we toch meternstige bedenkingen.
Als een duif plots van 400km.naar een losplaats op 800 of meer km gebracht wordt lijkt het ons toch wel zeer sterk dat hier nog sprake zou kunnen zijn van een “reukroute”.Misschien dat de nabijeomgeving van het hok een eigen specifieke geur heeft?
Dat is nog aan te nemen.Maar voor zeer lange afstanden durven we toch onze twijfels uitdrukken.

Misschien dat het verwijderen van de reukzenuw ook een invloed heeft op andere organen die moeten instaan voor het richtingsgevoel?Dan komen we nu tenslotte aan bij een laatste schakel in de ketting van middeltjes die een duif tot haar beschikking heeft bij het oriënteren.
Men gaat er proefondervindelijk vanuit dat wanneer het zonnekompas door slechte weersomstandigheden zijn werk niet meer naar behoren kan vervullen de duif overschakelt op een elektromagnetisch kompas dat gebruik maakt van de natuurlijke magnetische straling die boven het  aardoppervlak zweeft. Persoonlijk lopen we al enkele jaren rond met het vermoeden dat de overvloed aan straling waarmee we tegenwoordig te maken krijgen dik roet in het eten komt strooien.

Keiharde bewijzen kunnen we (nog niet)leveren.Maar we staan duidelijk niet alleen met onze redenering.
Als alle radiogolven die er rond uw hoofd cirkelen zouden kunnen zichtbaar gemaakt worden zou u het puntje van uw eigen neus niet meer zien.Het aantal toepassingen waarbij elektromagnetische straling (em) vrijkomt is de laatste jaren explosief toegenomen.
Denken we hierbij maar aan het GSM gebruik. GPS en draadloze telefonie. Het draadloos internet.enz.In elk modern huishouden vindt je gemiddeldveertig elektrische apparaatjes.Al deze toestellen veroorzaken em. Soms in bijna verwaarloosbare kleine hoeveelheden.
Maar het is de som van het geheel die schrikbarende afmetingen begint aan te nemen.In Engeland zijn er ondertussen al dertien steden die met een ondoordringbare deken zijn afgedekt.

De zogenaamde “elektrische smog”.Een mistdeken als het ware.
De grote boosdoener in dit geheel is volgens ons het GSM gebruik met hetdaarbij behorende woud aan zendmasten.Er zijn zware discussies gaande over de effecten van de straling die hierdoor veroorzaakt wordt.
Dit varieert naargelang de bron tussen volkomen ongevaarlijk tot op termijn dodelijk.De waarheid zal, zoals bijna steeds, wel ergens in het midden liggen.Maar ons lijkt het toch erop dat er wel degelijk stront aan de knikkeris.Van de industrie zelf,de operators of de overheid moet je geen eerlijke informatie verwachten.
Dit is een miljarden business waar maar één ding telt:GELD,en natuurlijk liefst nog zoveel mogelijk!Maar hier en daar worden er maatregelen genomen die ons toch aan het denken moeten zetten.
Zo is het in Engeland aan scholieren onder de zestien jaar verboden om een GSM te gebruiken wegens een mogelijke minieme kans op schadelijke gevolgen voor de gezondheid!

Denkt u ook niet dat de overheid nooit met een zo een draconische maatregel zou uitpakken als men niet over de wetenschap zou beschikken dat er wel degelijk gevaar voor de gezondheid is verbonden aan het gebruik van dittoestel?Een ander voorbeeld is Zweden.De maximum toegelaten stralingsintensiteit van computerschermen ligt er 100.000 maal lager dan in de rest van de westerse wereld. HONDERDUIZEND MAAL!!!Ook professoren uit ons eigen land sturen niet mis te verstane waarschuwingen uit.Het gebruik van de GSM is voor jonge kinderen ten zeerste af te raden.
Een eigenaardig standpunt als u het ons vraagt.Wat voor kinderen als schadelijk wordt aanzien zou voor volwassenen niet gelden???Uit uitgelekte interne nota’s bij operators en producenten van GSM toestellen zie jedat men daar wel degelijk met een dik ei in de broek zit.
Men heeft angst dat men op langere termijn in hetzelfde straatje gaat belanden als de tabaksindustrie.Deze tak wordt nu platgebombardeerd met huizenhoge schadeclaims omdat men de verbruiker indertijd niet heeft ingelicht over de mogelijk schadelijke gevolgen van het roken.

Men ziet daar nu al hetzelfde doemscenario op zich afkomen.
Maar voorlopig weet men niet van ophouden.De laatste ontwikkeling is hetgebruik van de UMTS telefonie.Daarbij heeft men zendmasten nodig die nog vele malen sterker zijn dan de huidige generatie.
Deze moeten instaan voor het versturen van nog meer data aan nog hogere snelheden.Dit voor het versturen van foto’s of digitale filmbeelden.En nog is het einde niet in zicht.
De fabrikanten werken nu gezamenlijk aan een project waarbij het mogelijk wordt dat je van op het even welke plaats ter wereld verbonden wordt met huishoudelijke apparatuur zodat je van op grote afstand via je GSM steeds een oogje in het zeil kunt houden om te zien wat er in je huisgebeurt.
Hiervoor wil men de 2,4 GHz frequentie gebruiken.Schrik niet!Dit is dezelfde frequentie waarop uw magnetron oventje werkt!Je moet nu natuurlijk niet in paniek slaan en denken dat je geroosterd gaat worden.
Maar als je de som van alle stralingen bij elkaar telt begint het zweet ons toch stilletjes aan uit te breken.

Elektromagnetische straling heeft twee gevolgen.De eerste is: opwarming.Steeds meer studies beweren dat deze weliswaar zeer minieme opwarming wel eensde oorzaak zou kunnen zijn voor tumoren in de hersenen.Onomstotelijke bewijzen zijn er ook hier nog niet.
Maar er zijn studies verschenen waarin men een verband legt tussen die zijde van het hoofd waarmee men telefoneert en het opduiken van tumoren aan die bewuste zijde!
Het tweede gevolg van em is een verstoring van het natuurlijke aardmagnetische veld.Niet echt een verstoring.Het is veeleer een afdekken.En het is hier dat we terugkeren naar hetonderwerp dat ons aanbelangt.Namelijk onze duifjes.
We geraken er steeds meer en meer van overtuigd dat dit alles een invloed moet hebben op de zeer delicate en voorlopig nog niet volkomen doorgronde materie van het oriënteringsvermogen van onze gevleugelde vriendjes.Ook hier kunnen voor duiven nog geen keiharde bewijzen geleverd worden.Maar er zijn toch aanwijzingen die aardig dicht in de buurt komen.Een ruggensteuntje voor onze denkwijze komt uit eerder onverwachte hoek. Uit de States bereikten ons dit jaar zeer alarmerende berichten over een andere diersoort. Namelijk bijen.

Ook deze diertjes beschikken over een opmerkelijk oriënteringsvermogen dat nog niet volledig kan verklaard worden.De bijen populatie is er aan een schrikwekkend tempo aan het teruglopen. In California ging ongeveer tussen de dertig en zestig procent verloren.In Texas en aan de Oostkust liepen de verliezen op tot 70 procent!Dit fenomeen is nu ook in Europa opgedoken.
Eerst stond men voor een compleet raadsel. Natuurlijk kwam men alweer dadelijk aandraven met het argument over de opwarming van de aarde.Het is een echt modeverschijnsel om alle onverklaarbare zaken in die richting te duwen.
Als het wiel van uw kruiwagen plots begint te piepen,schuif dan de schuldmaar door naar het veranderende klimaat !!!Geen mens zal u nog durven tegen spreken!

Maar om terug te keren tot het probleem van de CCD (colony collaps disorder),zoals dit fenomeen genoemd wordt. Doctor George Carlo,eenAmerikaanse deskundige op het gebied van elektrosmog is ervan overtuigd dat het verdwijnen van ganse bijenkolonies het gevolg is van straling veroorzaakt door GSM verkeer. Onderzoeken aan de Landau Universiteit in Koblenz wijzen in dezelfde richting.Testen hebben aangetoond dat bijen niet naar hun korven terug keren wanneer er aan de ingangen mobiele telefoons worden geplaatst!Onomstotelijke bewijzen voor onze theorie kunnen we zoals gezegd niet leveren.

Uw mening over deze materie is zo goed als de onze.Maar er zijn nog tal van andere aanwijzingen voorhanden dat er misschien wel meer aan de hand is dan men wil toegeven.Voorlopig is er maar één oplossing om het verlies aan jongenop te vangen.Maar weer eens een rondje “ late” kweken zeker?