Geopatisch belast water

Ons grondwater wat ons drinkwater wordt raakt steeds meer verontreinigd met allerlei stoffen die niet wenselijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Vrouwenhormoon in PET-flessen

Vrouwenhormoon in water uit pet-flessen

Onderzoekers van de Goethe-universiteit in Frankfurt hebben in het mineraalwater van twaalf van twintig gescreende pet­lessen verbindingen ontdekt die op het vrouwenhormoon oestro­geen lijken.

Wetenschapper Mar­tinWagner van de afdeling Aquati­sche ecotoxicologie waagt zich ech­ter niet aan uitspraken over even­tuele schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Soortgelijke oestrogeenachtige stof­fen staan echter al lange tijd in het verdachtenbankje. Ze zouden de vruchtbaarheid bij mannen ver­minderen en genitale afwijkingen kunnen veroorzaken.

Ook bestaat het vermoeden dat ze de vruchtba­re leeftijd bij vrouwen kunnen ver­lagen. Verder onderzoekt de weten­schap of er sprake is van verhoog­de borstkankerrisico’s.
Deze pseudohormonale stoffen ko­men onder meer voor in weekma­kers (ftalaten) die in veel plastic producten worden verwerkt.

Ook in petflessen zitten ftalaten. Pet wordt als kunststof niet alleen in flessen, maar ook in ander verpak­kingsmateriaal voor voedingsmid­delen gebruikt.

In de studie analy­seerden de onderzoekers mineraal­water in petflessen en glazen fles­sen uit Duitse supermarkten. Re­sultaat: het mineraalwater in twaalf petflessen vertoonde dub­bel zoveel verontreiniging met het ‘pseudo-oestrogeen’ dan het water uit glazen flessen.

Door chemische verontreiniging worden dergelijke oestrogeen- imiterende stofjes ove­rigens overal in het milieu aange­troffen, tot in de verste uithoeken van de aarde.

Wagner meent dat de verhoogde gehaltes in het bron­water ontstaan, omdat chemische verbindingen van de petflessen in dit water uitlogen.

De Duitse on­derzoekers kweekten ook in een experiment slakken in glazen wa­terflessen en in petflessen. Slakken zijn zeer gevoelig voor oestrogeen.

Het bleek dat de vrouwtjesslakken die 56 dagen in de petfles vertoef­den, gemiddeld eens zoveel nako­melingen kregen als de slakjes die in de glazen flessen zaten.

Wagner is verrast door het resul­taat: “Verbazingwekkend dat zelfs in bronwater deze verbindingen voorkomen. Je verwacht van dit water dat het zuiver is. Het leiding­water hier bevat minder van derge­lijke oestrogeenachtige stoffen dan het bronwater in de petflessen.”


Wagner wil geen uitspraken doen over gezondheidsschade, mede omdat nog onbekend is welke che­mische verbindingen in de petfles­sen verantwoordelijk zijn voor de hormonale verontreiniging. Hij wijst er wel op dat vooral kleine kinderen gevoelig zijn voor deze stofjes.

“Fabrikanten van mineraal­water raden ouders van zuigelin­gen aan flesvoeding met dit water te bereiden. Kleine kinderen zou je echter niet te veel aan dit soort stoffen moeten blootstellen.”

Hij verstrekt geen adviezen aan consumenten. “Adviezen moeten van de instanties komen.” Wagner vindt dat de autoriteiten zich meer zorgen moeten maken over hormonale verontreiniging.

“De overheden stelden grenswaarden in voor blootstelling aan zware me­talen of bestrijdingsmiddelen in groente en fruit. Waarom dan niet voor hormonale belasting, veroor­zaakt door allerlei producten?”


Mineraalwater in petflessen kan hormoonachtige stofjes in kleine hoeveelheden bevatten, melden Duitse wetenschappers. Loopt de consument gevaar?

door Will Gerritsen                                Copyright (c)2009 De Stentor 17/06/2009

 

Chromium-6 was detected in 31 of the 35 city water supplies tested. Even though this report stirred controversy, the EWG’s findings were confirmed by a number of independent tests by various water utility companies.

Hier enkele voorbeelden hoe vervuilende stoffen zoals medicijn reciduen en pesticiden in ons drinkwater terecht komen:

“Land- en tuinbouw geconfronteerd met waterparadox”

Naar aanleiding van Wereldwaterdag analyseert Boerenbond de relatie van de agrarische sector met deze “onmisbare grondstof”.

De land- en tuinbouw is goed voor 7 procent van het Vlaamse waterverbruik, maar tussen 1999 en 2003 is de sector er volgens VMM-cijfers wel in geslaagd om dat verbruik met 15 procent terug te dringen.

Diverse deeltakken hebben bijgedragen tot de waterbesparing. Boerenbond verwijst naar de nippelsystemen in de varkensteelt, het hergebruik van water in de melkveehouderij, het gebruik van hemelwater in de sierteelt en de tuinbouw en de doelgerichte watergift in serres.

Voor de land- en tuinbouw is niet alleen de hoeveelheid belangrijk. De kwaliteit van het water moet voldoen aan strenge normen op het vlak van hygiëne en voedselveiligheid.

Wat de vervuiling van het oppervlaktewater betreft, wil Boerenbond zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. “De nitraatproblematiek is deels het gevolg van foutieve bemesting.

Daarom roepen we op tot strengere controles op de toepassing van de wetgeving”, klinkt het. Daarnaast benadrukt Boerenbond ook de vele initiatieven van waterzuivering op de boerderijen zelf.

“Bijvoorbeeld de aanleg van rietvelden heeft in de praktijk al vruchten afgeworpen”.

Naast een belangrijke grondstof, vormt het water ook een bedreiging voor de landbouwsector. Heel wat vruchtbare akkers dreigen immers overstromingsgebied te worden.

In de omgeving van de Antwerpse haven verdwijnen landbouwgronden onder water als compensatie voor een aantal negatieve natuureffecten die veroorzaakt worden door de uitbreiding van de haven.

“Het Vlaamse decreet Integraal Waterbeheer wordt uitgevoerd ten koste van de agrarische ruimte”, luidt het.

Boerenbond spreekt van een ‘waterparadox’. Boeren en tuinders moeten zuinig omspringen met water van hoge kwaliteit, maar worden rondom hun bedrijf met steeds meer water geconfronteerd.

“Het wordt een zoveelste uitdaging voor de sector om dit in een economisch haalbaar kader te plaatsen”, aldus Boerenbond. “Naast voedselproductie en groene dienstverlening in het kader van agrarisch natuurbeheer is het duidelijk dat de landbouw in de toekomst ook een ‘blauwe dienst’ zal kunnen of moeten aanbieden”.

Meer informatie: World Water Day

“Te veel nitraat in leidingwater slecht voor baby’s”

Uit een onderzoek van Test-Aankoop naar de kwaliteit van ons leidingwater blijkt dat in 44 van de 66 gecontroleerde waterstalen te veel nitraten zitten. Daardoor is het water niet geschikt voor zwangere vrouwen en baby’s.

Volgens professor milieugezondheidskunde Marc van Sprundel van de Universiteit Antwerpen komen door mest op het land te veel nitraten terecht in het oppervlaktewater.

“Bij baby’s worden die nitraten door maagenzymes omgezet in nitrieten, waarvan de stikstof de zuurstof in het bloed verdringt. Diezelfde nitrieten kunnen ook maagkankers veroorzaken”, legt professor van Sprundel uit.

Niettemin blijft volgens Test-Aankoop leidingwater de beste koop en is de kwaliteit over het algemeen erg goed. “In veel flessenwater zitten te veel opgeloste zouten en die kunnen ook schadelijk zijn”, aldus van Sprundel.

Ivo Mechels (Test Aankoop): “Als de watermaatschappijen echt willen, kunnen ze het nitraatgehalte omlaag halen. Het zou al een begin zijn als de Belgische overheid de norm van vijftig milligram gelijk legt met de Europese”.

Bron: Het Nieuwsblad/Het Laatste Nieuws 06-03-2006

Wat is geopatisch belast water ?

Het is bekend dat alle materie een specifieke trillingsfrequentie heeft, dus ook elk orgaan en elke lichaamscel. Maar ook alle stoffen en materialen, dus ook elk medicijn.

Als je ziet hoeveel medicijnen er gebruikt worden, en je realiseert je dat al deze stoffen in het rioolwater terechtkomen, kun je op je klompen aanvoelen dat dit een groot probleem aan het worden is. Zeker met de wetenschap dat water een geheugen heeft.

Geopatisch belast water

Wat gebeurt er eigenlijk met het rioolwater?

Het rioolwater wordt via leidingen naar de rioolzuivering getransporteerd en daar gezuiverd. Na het zuiveringsproces ziet het water er op het eerste gezicht weer schoon uit en wordt het water geloosd in het oppervlakte water of in de bodem geinjecteerd. Dus niets aan de hand zo lijkt het.


Maar onderzoekers hebben inmiddels aangetoond dat er wel degelijk iets aan de hand is met deze manier van werken. 

Samenstelling van uw leidingwater

Na onderzoek bleek namelijk dat vóór en ná de zuivering van het rioolwater zich dezelfde trillingsfrequenties van bepaalde medicijnen e.d. lieten meten. Daarmee werd aangetoond dat water een geheugen heeft.

Dit betekent echter ook, nadat het gezuiverde rioolwater geloosd is, het grondwater en/of oppervlaktewater ook deze frequenties overnemen. Als je dan kilometers verderop weer water uit de bodem pompt, blijkt dat ook in dit water diezelfde frequenties voorkomen. Dit heeft ernstige gevolgen voor mens en dier, want het lichaam reageert hier op.

Via deze link kan men zien wat bepaalde stoffen kunnen veroorzaken. 
Chemische stoffen 

Krantenartikel prozac drupt uit kraan

Dit betreft maar één stof. Als je weet wat er allemaal nog meer aan verkeerde informatie in het drinkwater zit, is het wel duidelijk dat dit gegeven grote invloed heeft op de gezondheid.

Bronnen van vervuiling

Overijssel maakt deel uit van het stroomgebied Vecht-Zwarte Water. Ook het zuidelijk deel van Drenthe valt hieronder. De provincies, de waterschappen en de rijkswaterstaatdirecties Oost-Nederland en IJsselmeergebieden hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in de verschillende delen van dit stroomgebied.

Ook is onderzocht welke problemen er zijn en wat de oorzaak is van deze problemen.

Stikstof en fosfaat, de zware metalen koper, nikkel en zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en een aantal bestrijdingsmiddelen zoals onkruidbestrijdingsmiddelen en middelen tegen insecten, schimmels en aaltjes zijn de stoffen die problemen geven.

Voor de meeste probleemstoffen is onderzocht welke vervuilingsbronnen verantwoordelijk zijn voor de normoverschrijdingen. De aanvoer van water uit het bovenstrooms gelegen gebied in Duitsland is een van de grootste vervuilingsbronnen voor het stroomgebied Vecht-Zwarte Water.

Daarnaast ontstaat er veel vervuiling met stikstof en fosfaten en zware metalen door de af- en uitspoeling van landbouwgronden. Ook spoelen er zware metalen uit bossen en natuurterreinen naar het oppervlaktewater.

Een bijzondere bron van vervuiling is het lozen van gezuiverd rioolwater (RWZI-effluent) op het oppervlaktewater. De kwaliteit van gezuiverd rioolwater wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van het huishoudelijk en bedrijfsmatig afvalwater dat op het riool geloosd wordt.

Stikstof, fosfaten en zware metalen worden in de zuivering niet volledig verwijderd. Zware metalen komen ook in het water terecht via bouwmetalen en vuurwerk.

Voor zover koper een probleem is heeft dit vaak te maken met de antifouling van recreatievaartuigen.


De aanwezigheid van grote concentraties bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater wordt vooral veroorzaakt door de onkruidbestrijding in de maïsteelt en de onkruidbestrijding op verharde oppervlakken in stedelijk gebied.

Lokaal zijn een aantal kleinere teelten van belang voor problemen met bestrijdingsmiddelen.

Bron:  Provincie Overijssel

Resten medicijnen vervuilen drinkwater

Van onze parlementaire redactie De Telegraaf  05-07-2005-07-05 DEN HAAG, dinsdag

Staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) maakt zich zorgen over de kwaliteit van het drinkwater in ons land. Door de vergrijzing en het stijgende gebruik van medicijnen, komen steeds meer medicinale stoffen in ons drinkwater terecht.

Het is nog niet zo erg als in Engeland, waar zelfs sporen van het anti-depressivum Prozac in het drinkwater werden gevonden, aldus de bewindsman. Wel zijn resten van hormonen en andere chemische resten van medicijnen in ons drinkwater terecht gekomen.

Van Geel gaat op korte termijn op zoek naar oplossingen om de kwaliteit van ons drinkwater op het huidige hoge niveau te handhaven. De staatssecretaris wees er gisteren op dat milieuproblemen alleen in Europees verband opgelost kunnen worden.

De CDA-bewindsman zou graag zien dat dj Tiësto zich in ons land inzet voor het milieu, net als U2-zanger Bono het symbool voor de armoedebestrijding in Afrika is geworden.

“Misschien moeten we een icoon zoeken die zich wil verbinden met onderwerpen die niet sullig zijn. Vanuit mijn ministerie is dj Tiësto aangedragen, omdat hij jongeren aanspreekt”, aldus Van Geel.

Medicijnen in drinkwater

Vervuiling water met medicijn aanpakken

DEN HAAG, 5 AUG. Het kabinet gaat een speciale werkgroep instellen die het probleem van medicijnen in het drinkwater moet verkleinen. Dat heeft staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) geantwoord op vragen van D66 in de Tweede Kamer.

In de werkgroep nemen deskundigen van de ministeries van Landbouw, Volksgezondheid, Verkeer en Milieu zitting. Zij moeten volgend jaar voorstellen doen voor het terugdringen van restanten van medicijnen in water.

Het gaat dan om geneesmiddelen voor mensen en dieren. De deskundigen moeten volgens de staatssecretaris uitzoeken ,”langs welke verschillende routes de stoffen in het milieu komen”, om vervolgens voor te stellen op welke plaats het best kan worden ingegrepen om vervuiling te verminderen of te voorkomen.

Tijdens een milieudebat in Den Haag, begin vorige maand, liet Van Geel blijken “bijzonder verontrust te zijn” over de vervuiling van drinkwater met resten van medicijnen.

“Het gaat om de diffuse verspreiding van gevaarlijke stoffen zoals zware metalen en hormonen, zowel in de bodem als in ons oppervlakte- en drinkwater.”

Volgens de staatssecretaris komen er steeds meer signalen dat deze verspreiding groot is: “Op dit moment moeten Britse drinkwaterbedrijven reeds alert zijn op sporen van Prozac, het bekende antidepressivum in hun water.”

Ook in Nederland zal daar meer aandacht aan moeten worden geschonken, vindt Van Geel. Een maand eerder had de Waterleidingmaatschappij Limburg gewaarschuwd dat de chemische vervuiling van het Maaswater te sterk was, waardoor het water ongeschikt bleek als drinkwater.

Tweede-Kamerlid Van der Ham (D66) was verbaasd over de bezorgdheid van Van Geel, omdat deze een jaar eerder op grond van een rapport van het Rijksinsitituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Kamer had gerapporteerd dat “het risico voor de consument verwaarloosbaar klein is”.

Van der Ham: “Voldoet dat RIVM-rapport nog wel?” Volgens Van Geel is er wat dit betreft nog niet zoveel veranderd. “Volgens de huidige wetenschappelijke kennis is dit risico verwaarloosbaar klein, aangezien de aangetroffen hoeveelheden zeer ver liggen onder het niveau waarbij enig effect verwacht kan worden.”

Bron: NRC Handelsblad

Hormonen in drinkwater? Krijg nou prammen!

Klinieken voor plastische chirurgie in Harley Street, Londen, rapporteren een enorme stijging van het aantal borstverkleinende operaties bij mannen. In één jaar zou de vraag naar deze ingreep meer dan verdubbeld zijn.

In de zondagskrant Sunday Times beweren de betrokken chirurgen dat ze in de borsten melkklierweefsel aantreffen van een type dat je normaal alleen verwacht bij vrouwen.

Gesuggereerd wordt dat hormoonresten in vlees en in drinkwater er iets mee te maken hebben. Het zou dan gaan om groeihormonen die in de bio-industrie aan de beesten worden gegeven, en resten van anticonceptiepillen die in het riool terecht komen. De huidige drinkwaterzuiveringsmethoden halen deze stoffen er niet uit.

Maar die operaties kunnen natuurlijk ook gewoon een modetrend zijn.

Dalende vruchtbaarheid

‘Gynecomastia’ is de vakterm voor de grotere mannenborst(en), wat volgens chirurgen niet toe te schrijven is aan een vetophoping die wordt veroorzaakt door te veel eten, maar wel door de restanten van de anti-conceptiepil die in kraantjeswater voorkomen, en door de hormonen die worden gebruikt in de veeteelt, en dus via een sappige steak in ons lichaam terechtkomen.

Als gevolg daarvan, zegt chirurg Alan Kingdom, “ontwikkelen steeds meer mannen in hun borst klieren die vrouwelijk van aard zijn. Oestrogenen in water en in fast food kunnen daarbij een belangrijke rol spelen”.

De aanwezigheid van vrouwelijke hormonen in het milieu wordt al langer beschouwd als een van de oorzaken voor de dalende vruchtbaarheid van de westerse man.

bron: Times Online, 31 juli 2005

Rijk wil greep krijgen op medicijnresten in water

DEN HAAG (ANP) – Het Rijk onderzoekt op welke manier het resten van medicijnen in oppervlakte- en drinkwater kan terugdringen. Dat heeft staatssecretaris Van Geel (VROM) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

De ministeries van VROM, Landbouw, Volksgezondheid en Verkeer en Waterstaat hebben een werkgroep in het leven geroepen, die in 2006 voorstellen zal doen voor de aanpak van (dier)geneesmiddelen in het water.

Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) constateerde vorig jaar na onderzoek van 2000 tot 2003 dat resten van medicijnen en hormoonverstorende stoffen “wijd verspreid” in doorgaans lage concentraties in het (open) water voorkomen.

Bron: Spits Publicatiedatum: 05-08-2005

Arsenicum: nog dodelijker dan u dacht

Arsenicum in drinkwater stimuleert de groei en de uitzaaiing van tumoren. Dat stellen onderzoekers van de universiteit van Oklahoma. Ze stellen dat verlaging van de maximale toegestane concentratie van 50 naar 10 ppb hard nodig is.

De onderzoekers gaven muizen gedurende elf weken water met maximaal 200 ppb arsenicum. Een concentratie van 4 ppb bleek al voldoende om de groei van bloedvaten te stimuleren.

Bij 10 ppb begonnen tumoren, die ze in de muizen hadden geïmplanteerd, sneller dan normaal te groeien. Volgens onderzoeksleider Michael Ihnat komt dat waarschijnlijk doordat arsenicum de vorming van vrije radicalen in het bloed stimuleert.

Oklahoma behoort tot de staten met de hoogste arsenicumconcentraties in de VS. Het element zit van nature in de grond en komt mee met het grondwater.

Aan de 50 ppb-standaard voldoen de meeste drinkwaterputten nog wel, al heeft de universiteit vorig jaar haar eigen waterwinning om deze reden moeten stopzetten.

Maar als de standaard wordt verlaagd naar 10 ppb (een federale maatregel die op 23 januari aanstaande ingaat) komen 25 drinkwaternetten in de problemen. Die leveren water aan 700.000 mensen.

Om de arsenicum te verwijderen zou je bijvoorbeeld omgekeerde-osmosemembranen moeten installeren, wat dermate duur is dat je waarschijnlijk beter je water ergens anders vandaan kunt halen.

Overigens bleek onlangs uit een andere studie dat Amerikaanse rijst ook 1,4 tot vijf keer zo veel arsenicum bevat als rijst uit India, Bangladesh of Europa.

Dat komt waarschijnlijk doordat de rijst wordt verbouwd op voormalige katoenplantages, waar vroeger rijkelijk met arsenicum is gesproeid tegen de katoenkever.

bron: Associated Press, 8 augustus 2005

Overheid en leugens over pesticiden

Kristalfoto van water door elektrosmog belast

Kristalfoto van door elektrosmog belast water

Waterkwaliteit beneden peil

De kwaliteit van het water in Nederland voldoet op vrijwel geen enkele plaats aan de Europese normen. Dit blijkt uit rapportages die staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat naar de Kamer heeft gestuurd.

Zowel het oppervlaktewater als het grondwater wordt in de onderzoeken omschreven als ‘at risk’. Dit wil zeggen dat vermoedelijk niet alle Europese milieunormen voor 2015 gehaald worden bij gelijkblijvend beleid.

Tot de grootste problemen behoren te hoge concentraties van kankerverwekkende zware metalen en zogeheten PAK’s in het Nederlandse water.

Schultz omschrijft de bevindingen als ‘herkenbaar en daarnaast te somber’. Dat Nederland een aantal ‘forse en hardnekkige problemen’ heeft met de waterkwaliteit, was volgens de staatssecretaris allang bekend.

Anderzijds vindt ze dat verbeteringen van de afgelopen jaren te weinig naar voren komen in het beeld dat nu oprijst.

De Europese meetmethode legt onevenredig veel nadruk op tekortkomingen, aldus Schultz. Als één bepaalde norm niet wordt gehaald, geldt namelijk dat niet is voldaan aan de doelstellingen als geheel.

De staatssecretaris vindt dit te pessimistisch, en bekijkt daarom hoe een meer genuanceerd beeld kan worden geschetst.

De rapportages moeten niettemin de aanzet vormen voor ‘verdere verbetering van de waterkwaliteit’. Samenwerking met andere landen is daarbij één van de speerpunten. Schultz: ‘De bron van onze waterkwaliteitsproblemen ligt immers veelal in het buitenland.’

De onderzoeken vonden plaats in verband met de implementatie van de zogeheten Kaderrichtlijn Water, de hoeksteen van het EU-waterbeschermingsbeleid.

Begin dit jaar maakte de Europese Commissie bekend dat ze Nederland voor de rechter daagt omdat de regering deze richtlijn niet snel genoeg uitvoert.

Sdu – Overheidsinformatie  (4 maart 2005)

Kristalfoto van celvocht schildklierkanker

Kristalfoto van celvocht van een persoon met schildklierkanker.

Kristalfoto van belast water

Kristalfoto van belast water.

Duidelijk zie je overeenkomst in de foto’s, hieruit blijkt…

Je bent wat je eet en drinkt.

Krantenartikel grote zorg kwaliteit drinkwater

Eigener Bericht

Düsseldorf. Das Trinkwasser in Nordrhein-Westfalen kann zu einem “wahren Chemiecocktail” werden. Denn die Kläranlagen halten viele Chemikalien nicht zurück.

Bärbel Höhn, die grüne Landesumweltministerin warnt: Industriechemikalien, Flammschutzmittel, Pestiziden, Arzneimittelrückstände, selbst Hormone können “unter Umständen” ungehindert ins Trinkwasser gelangen – das, “obwohl die Kläranlagen in NRW zu den modernsten in Europa gehören”.

Höhn liegt das Ergebnis einer Studie der Uni Dortmund vor, in der 70 Einzelstoffe auf ihr Abbauverhalten untersucht wurden. Dabei wurden viele Giftsubstanzen im bereits gefilterten Wasser entdeckt.

“Viele der gefundenen toxischen Stoffe wie Industriechemikalien und Schwermetalle werden von Industrie- und Gewerbebetrieben in die Kanalisation geleitet.

Kommunale Kläranlagen sind aber für die Behandlung häuslicher Abwasser ausgerichtet”. Und: Aus Haushalten kommen noch die Rückstände aus Shampoos und Cremes dazu.

China: Stad zonder water door milieuramp

PEKING – De Chinese regering heeft woensdag bevestigd dat een grote explosie in een petrochmeische fabriek heeft geleid tot ernstige verontreiniging van de rivier de Songhua. Het gevolg hiervan is dat de miljoenenstad Harbin sinds dinsdag zonder water zit.

Chinese stad zonder water

Door de explosie in de provincie Jilin is veel benzeen in het rivierwater terechtgekomen.

Volgens de autoriteiten zit de vier miljoen inwoners tellende stad nog zeker vier dagen zonder water. Veel mensen denken dat het watertekort nog veel langer kan duren.

Ooggetuigen zeiden woensdag dat inwoners proberen Harbin, de hoofdstad van de noordoostelijke provincie Heilongjiang, per vliegtuig of trein te verlaten. Veel mensen proberen drinken en voedsel te hamsteren. De explosie op 13 november kostte aan zeker vijf mensen het leven.

Een regeringsfunctionaris zei te verwachten dat het vervuilde water woensdag langs de plek stroomt waar de stad zijn drinkwater inneemt. De verwachting is dat de inname van drinkwater vrijdag weer kan worden hervat.

Volgens de zegsman zullen de giftige stoffen in het water snel verdund worden doordat water van andere rivieren de Songhua in stromen.

Bron: Telegraaf 23-11-2005

Chinese miljoenenstad zonder water door toxisch lek

De 3,5 miljoen inwoners van het steenkoude, Noordoost-Chinese Harbin moeten het de komende dagen zonder stromend water stellen doordat hun watervoorziening bedreigd wordt door een honderd kilometer lange benzeenvervuiling van de Songhuarivier.

De vervuiling is het gevolg van een explosie tien dagen geleden in een chemische fabriek in Jilin, 380 km stroomopwaarts.

Tegen vrijdag zou de benzeenvlek de stad zijn gepasseerd, maar het erg kankerverwekkende product is evenwel niet zomaar afbreekbaar en bedreigt bijgevolg miljoenen mensen in dit grensgebied met Rusland.

Het is lang niet voor het eerst dat de Songhua geteisterd wordt door zware industriële pollutie en de stroom is evenmin de enige getroffen waterloop in China. Zeventig procent van ’s lands waterwegen zijn zwaar vervuild.

Bron: De Morgen 24-11-2005

Gif uit China bereikt Rusland

CHABAROVSK (ANP) – De vervuiling van de Chinese rivier de Songhua heeft het Russisch grondgebied bereikt. Dat meldden maandag de Russische milieuautoriteiten. Bij metingen is vastgesteld dat de hoeveelheid benzeen in het water hoger is dan normaal, aldus de Russen.

De Songhua raakte vorige week door een ontploffing in een chemische fabriek over een lengte van 80 kilometer ernstig vervuild met het giftige benzeen.

De miljoenenstad Harbin in het noordwesten van China moest het daardoor dagenlang zonder water stellen. De rivier stroomt richting Rusland en mondt na de grens uit in de rivier Amoer.

Naar verwachting zal de vervuiling over ruim een week de grote Russische steden aan de Amoer bereiken, zoals Chabarovsk en Komsomolsk-na-Amoere.

De autoriteiten hebben nu al echter grote hoeveelheden drinkwater uit andere gebieden en zuiveringsinstallaties laten aanrukken.

Behalve de grote steden worden in Rusland ook enkele tientallen dorpen en middelgrote steden bedreigd. De Amoer splitst zich nog voor Chabarovsk in meerdere kleinere stromen met verschillende stroomsnelheden.

Bron: Stentor 29-11-2005

Opnieuw gif in Chinese rivier

PEKING – Voor de tweede keer in korte tijd heeft China te maken met zware industriële vervuiling van een rivier. Gisteren werd alarm geslagen over vervuiling van de Beijiang, in de zuidelijke provincie Guangdong, met een grote hoeveelheid cadmium.

Grote hoeveelheden van het zware metaal zijn in de rivier terechtgekomen door illegale lozingen, meldden de staatsmedia.

Chinese stad bij vergiftigde rivier

De lokale televisie riep de 100.000 inwoners van de stad Yingde op voorlopig geen kraanwater te drinken. De gifgolf in het water bedreigt niet alleen Yingde, maar ook andere grote steden in de regio.

Cadmium kan schade veroorzaken aan de lever, de nieren en de botten. Verbindingen met cadmium kunnen kankerverwekkend zijn.

Vorige maand raakte als gevolg van een explosie in een chemische fabriek de rivier de Songhua, in het noordoosten van China, ernstig vervuild met naar schatting honderd ton van de kankerverwekkende stof benzeen.

In verband met deze vervuiling moest de waterwinning voor de miljoenenstad Harbin, hoofdstad van de provincie Heilongjiang, enkele dagen lang stilgelegd worden, waardoor de drinkwatervoorziening in het gedrang kwam.

Toen in de plaatselijke supermarkten het gebottelde water snel was uitverkocht, moest de overheid inderhaast schoon water van elders naar Harbin brengen.

Met de Songhua is het gif inmiddels noordwaarts gedreven naar Rusland, waar de rivier Amoer heet. Chinese arbeiders en Russische militairen voltooiden gistermorgen, in een race tegen de klok, de bouw van een driehonderd meter lange stuwdam bij de Russische stad Khabarovsk.

Een zijstroom van de vervuilde Amoer loopt door het centrum van Khabarovsk, waar 600.000 mensen wonen. De dam moet de 190 kilometer lange gifvlek tegenhouden vóór ze de stad bereikt.

Vorige week werd al een dam gebouwd in een andere zijstroom van de Amoer. De Russische autoriteiten hebben gezegd dat zij een vergoeding eisen van China voor de kosten van de maatregelen die nodig zijn om de gifstroom te kunnen beheersen.

Bron: Nederlands dagblad 22 dec. 2005

40 procent grondwater bevat te veel nitraat 

In het voorjaar van 2004 werd in 35,7 procent van de bemonsterde meetputten de Europese nitraatnorm overschreden. Uit nieuwe metingen van de Vlaamse milieu-administratie tijdens het voorjaar blijkt dat bijna 40 procent van het grondwater in Vlaanderen te veel nitraat bevat afkomstig uit bemesting.

Dat schrijft Katrien Verstraete in De Tijd.

Sinds vorig jaar beschikt Vlaanderen over een uitgebreid grondwatermeetnet. In het voorjaar 2004 overschreed 35,7 procent van 1.925 onderzochte meetputten de nitraatnorm.

Tijdens het najaar trad nauwelijks beterschap op. In 35,6 procent van 1.728 bemonsterde meetputten lag de nitraatconcentratie hoger dan 50 mg/l. Tijdens de eerste helft van dit jaar overschreed zelfs 39,5 procent van 2.026 onderzochte putten de norm.

De nitraatconcentraties zijn afhankelijk van de bemesting en de doorlaatbaarheid van de grondlagen. Zo is er in de Polders nauwelijks een overschrijding van de norm.

In kwetsbare bodems in Noord-Limburg en de Vlaamse heuvel-streken halen tot 70 procent van de putten de norm niet.

In 2002 bakende de Vlaamse regering bijna de helft van het landbouwareaal als ‘kwetsbaar’ af. Daar gelden strengere bemestingsnormen. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), gaat de meetresultaten allicht gebruiken om meer kwetsbare zones aan te duiden.

“Dat er een ernstig probleem is, kunnen we niet ontkennen”, zegt de minister. “Het aantal kwetsbare gebieden zal moeten toenemen. Maar waar en hoe zal het debat moeten uitmaken”.

Bron:Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw 28/07/2005
Vilt vzw l Leuvenseplein 4 l 1000 Brussel l T. +32 (0)2 510 63 91 l fax +32 (0)2 510 63 93 l info@vilt.be

Uit het voorgaande blijkt dat de aanschaf van een watervitaliser absoluut geen overbodige investering is, en helaas heel hard nodig is.