Het belang van goed water

Water lijkt zo gewoon. Het valt met bakken uit de hemel en het komt als vanzelf uit de kraan wanneer we die opendraaien of onder de douche staan. Water is hoogstens een probleem in arme ontwikkelingslanden, met teveel zon en teveel mensen. Tot zover de gangbare visie.

Of is water toch meer dan H2O? Al jaren wordt gesproken over vitaal water, water dat leeft omdat het met een vitalisator in contact is gebracht.

De wetenschap weet hier geen raad mee en vindt het maar vaag en mystiek. Maar waterschappen en kassenkwekers merken toch grote verschillen in de praktijk.

De plantengroei zou weelderiger zijn, de groenten smaakvoller en het gezuiverde rioolwater weer levend. Zie Een vandaag

Kraanwater is ongezond

Water is meer dan alleen H2O

Maar water blijkt inderdaad meer te zijn: experimenteel onderzoek laat zien dat water niet alleen maar een scheikundige formule is. Water is een energie met een geheugen. Een energie die vrij moet kunnen stromen, waarbij het water niet aan vitaliteit inboet. Sterker nog, de weg naar gezondheid en naar een schoon milieu loopt via het geheim van water.

 


Zie ook:  Gevaar uit de kraan

Water is in staat informatie op te slaan. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door waterzuivering volledig zijn verwijderd, vóór en ná de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen.

Deze trillingen blijken precies toegekend te kunnen worden aan die stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden. Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met trillingen van stoffen die daarvoor nog in het water aanwezig waren.

Deze trillingsfrequenties van vervuilende stoffen hebben een nadelige invloed op lichaamsprocessen en groei van planten.

Bad met vitaal water

Het gevaar van kraanwater

De informatie van diverse stoffen die zich in het water bevinden, zorgen er voor dat het huidige kraanwater, vitaliteit van een lichaam neemt. Gevitaliseerd water waaruit de informatie van de diverse stoffen geneutraliseerd zijn geeft een lichaam weer vitaliteit.

Dit wordt ook bevestigd door een onderzoek op toxines in badwater. In dit onderzoek bleek dat na het nemen van een bad er minder toxines in het water zaten dan voor het gebruik van het badwater.

Het kan niet anders dan dat de betreffende toxines door de persoon die in het bad gelegen heeft zijn opgenomen. Soms komt men vermoeider uit het bad dan dat men was voordat men in bad ging.

De watervitaliser van Aquarius Technology kan deze schadelijke trillingen transformeren, om zo het water opnieuw levenskracht te geven.

In het centrum van de Aquarius Vitaliser® zit een keramische kern die vitale energie regenereert. In dit proces wordt gebruik gemaakt van zgn. implosie technology.

Door het water te laten imploderen is het mogelijk om de eerder genoemde frequenties die er niet in thuis horen te neutraliseren. De moleculen worden opnieuw gereset en het water krijgt weer de kracht zoals het ooit bedoeld was (Oerwater).

Tijdens dit proces wordt het water weer voorzien van natuurlijke, vitaliserende energie. Dit proces is zichtbaar te maken met behulp van kristalfotografie.

Voor behandeling

Kristalfoto kraanwater
Kristalfoto kraanwater

Behandeling met de Aquarius Vitaliser®

 

Na behandeling

Kristalfoto gevitaliseerd water
Kristalfoto gevitaliseerd water

Duidelijk zijn op deze foto’s de veranderingen in kristalstructuur van het water. Het water is na dit implosieproces weer vrij van ballastfrequenties. Ook zijn alle mineralen en zouten weer in harmonie met elkaar en kunnen weer functioneren op de manier zoals die is bedoeld.

Wanneer water is belast met diverse ballastfrequenties heeft dit nadelige gevolgen voor alles wat goed water nodig heeft. Van belang hierbij is de polariteit: De aarde bijv.heeft een negatief elektromagnetische veld, vervuilde lucht is weer positief geladen.

U zou eens kunnen uitproberen om de grond te bewerken met een koperen schop,om daarna te merken dat dit veel minder inspanning kost dan met een ijzeren schop. Daar komt nog bij dat met een ijzeren schop het elektromagnetisch veld wordt verstoord, en met een koperen niet.

Dit fenomeen is van grote invloed op het bodemleven, op de groei van planten, maar ook op de gezondheid van mens en dier.

Alles op onze planeet en het universum heeft te maken met + positief  en – negatief. Zo kunnen deeltjes met de verkeerde lading een nadelige invloed hebben op groei en gezondheid.

Werkingsprincipe van de Aquarius Vitaliser®

Water is een informatiedrager. Van alle stoffen en trillingsfrequenties waarmee het in aanraking is geweest blijft de informatie achter.

Een voorbeeld: wanneer men een afgesloten fles met kwik naast een fles water zet en deze een nacht zo laat staan, zit er de volgende dag aantoonbaar de informatie van kwik in het water. Zo worden ook trillingen van telecom-frequenties, medicijnresiduen, en pesticiden door het water opgeslagen.

Dit proces ontstaat doordat de moleculen de stof- en/of de trillingsfrequentie inkapselen. Water (H2O) bestaat uit twee moleculen waterstof en 1 molecuul zuurstof.

 

 

Zoals te zien is op de volgende foto’s wordt de stof of trilling door de moleculen ingepakt. 

Losse water moneculen
 
Groep water moneculen
 
Water moneculen rond stof met trilling

Om de substantiële stof uit het water te verwijderen, kan een osmose-filter gebruikt worden. Doch de trillingsinformatie van de stof blijft dan achter, doordat de ordening van de moleculen blijft bestaan.

Op de volgende foto’s is dit proces te zien.

Water moneculen rond stof met trilling
 
Water moneculen zonder stof maar met trilling
 
Water moneculen zonder stof maar met trilling

Door de specifiek ontworpen keramische kern in de Aquarius Vitaliser® vindt een implosie-proces plaats. Tijdens dit proces wordt de trillingsinformatie van de frequenties die er niet  in thuishoren geneutraliseerd.

Op deze manier worden de moleculen weer opnieuw geordend en van de juiste lading voorzien. Hierdoor kunnen er weer waterstofbruggen ontstaan zoals die  van nature in het water voorkomen. Eigenlijk wordt de blauwdruk van het water weer geactiveerd.

Op deze foto zijn de moleculen weer van de juiste lading voorzien.

 
Natuurlijke water moneculen
 
Natuurlijke water moneculen
 

Op deze manier gestructureerd is het weer gezond water dat zijn belangrijke functie en de  reinigingsprocessen in het lichaam naar behoren kan uitvoeren.

Over het algemeen staan we alleen maar stil bij, of lijken we belang te hechten aan de transportfunctie van water die dient voor de opname van voeding en de afvoer van afvalstoffen.

Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor energie- en informatieoverdracht die noodzakelijk is voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk niveau, van orgaan tot cel.

Het wezenlijke van ’water’ speelt daarbij een essentiële rol, wat door de medische wetenschap onvoldoende wordt onderkend. Water wordt alleen op zijn chemische en biologische samenstelling en functioneren onderzocht.

De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en energie in het water van onze lichaamsvloeistoffen in relatie tot de processen in het menselijk, dierlijk,en plantaardig lichaam staat pas in de kinderschoenen.

Literatuur over de analyse van cellen en het functioneren daarvan beschrijft uitgebreid de structuur van de vele verschillende soorten cellen en de functies van alle deeltjes waar een cel uit opgebouwd is.

Aan de celvloeistof, die 75% van de celinhoud uitmaakt, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit intra-cellulaire  water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven.

Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Met name het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichaamsprocessen ( denk maar eens aan de invloed van elektromagnetische straling van mobiele telefoons, Dect, UMTS, C2000 e.d.).

Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert eveneens als basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymphebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel.

 
Kristalfoto van water na stralingsveld
 

Kristalfoto van water dat een stralingsveld van een DECT-telefoontoestel passeert. Duidelijk is te zien dat de structuur in negatieve zin verandert

Transport van voeding en afvalstoffen en informatieoverdracht verloopt via het water in het bindweefsel. Bio-fysisch onderzoek wijst erop dat gedronken water het bindweefsel bereikt en dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater een regeneratie van de celstofwisseling teweeg kan brengen.

Kristalfoto van water na behandeling Aquarius Vitaliser®

Kristalfoto van gevitaliseerd water met de Aquarius Vitaliser®

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek water

Dit onderzoek is gedaan met water dat door een Aquarius Vitaliser®  is behandeld.  
Bron: Wat is water

Vitaliserende kwaliteit

Alle levende wezens genereren en zenden vormen van straling uit. Biophotonen, elektromagnetische frequenties, warmte, geluid, geur worden door het lichaam uitgezonden.

De aard van deze straling is direct afhankelijk van de staat waarin het lichaam verkeert. Dan hebben we het over ziekte, gezondheid, blijdschap, stress etc. Het lichaam zendt op deze manier subtiele informatie uit.

De biophotonen (bio=leven, photon=deeltje dat licht uitzendt) zijn in dit opzicht minder bekend, maar heel interessant. Elk levend wezen (dus ook planten en bacterien) maakt deze deeltjes en zendt ze, al dan niet versterkt, weer uit.

Met behulp van biophotonen zijn fenomenen als energiebanen, levenskracht en boviswaarden goed te verklaren.

Biophotonen zijn zichtbaar te maken met directe fotografie, waarbij het object direct op een fotogevoelige emulsie wordt gehouden (Kirlian fotografie). De grootte van de stralenkrans, de kleuren etc. geven zo een beeld van de energie status van het object. Dit is het zichtbaar maken van inwendige levensenergie, dus een allesomvattende maat voor kwaliteit.

Men kan dit ook zichtbaar maken met behulp van chroma’s. Met behulp van chroma’s worden de diverse biologische fracties met behulp van speciaal papier zichtbaar gemaakt. De structuur, vorm en kleur van de chroma is indicatief voor de inwendige energetische kwaliteit van het onderzochte product.

De energetische waarde is te kwantificeren met behulp van de waarde van Bovis. Dit is een subjectieve, maar wel herhaalbare waardebeoordeling van materialen, zaden, planten, dieren levensmiddelen etc. De volgende waarden worden gebruikt:

BoviswaardeEffect

0 – 3.000

Ziekmakend

3.000 – 6.500

Ongezond

6.500-7.000

Neutraal

7.000 – 8.000

Gezond

8.000 – en hoger

Vitaliserend

Biophotonen zijn het medium waar cellen onderling mee communiceren. Zij vitaliseren cellen, weefsels en het organisme door het geven van informatie dragende energie. Zij verzorgen de afstemming van levensprocessen op verschillende niveaus, te beginnen bij de drager van erfelijke informatie, het DNA.

Ook kunnen zij stamcellen activeren en aanzetten tot reparatie van beschadigd weefsel. Dit kan heel ver gaan, zelfs tot het geheel vernieuwen van verbrijzelde gewrichten. Water is een essentieel element voor alle functies in ons lichaam, zo ook bij planten en dieren.