UMTS-stralingsonderzoek

Informatie over de Zwitserse replicatie van het TNO-Cofam onderzoek

maandag 12 september 2005 – Dossier Algemeen

12 september 2005

Informatie over de Zwitserse replicatie van het TNO-Cofam onderzoek.

(tussen twee haakjes, de onderzoekers hebben zélf al laten weten dat wat er ook uit komt, het niet bepalend voor beleid kán zijn, omdat het niets zegt over uitgestelde effecten (bijv. volgende dag) of door permanente blootstelling – Voor enig beleid dus zinloos onderzoek. Daarvoor is een analyse van anamneses en epidemiologisch onderzoek nodig).

Lees ook de reacties onderaan. Het onderzoek in Zwitserland wordt door Brinkhorst voortdurend ‘zeer uitgebreid’ genoemd. Iedereen (politiek, woningbouwcorporaties, pers) is nu helemaal gespitst op de resultaten van dat onderzoek. Onterecht. Er zijn meer dan voldoende onderzoeken die op allerlei schadelijke gevolgen van radiofrequente straling voor de gezondheid wijzen. Het staat bijvoorbeeld al vast dat GSM en UMTS het cognitieve functioneren beïnvloeden. Dat zal door het Zwitserse onderzoek niet veranderen. Bovendien zal Brinkhorst het beleid niet wijzigen, ook als het onderzoek de resultaten van TNO-Cofam bevestigt. Wat cognitieve ‘verbeteringen’, tintelingen en duizeligheid zullen de overheid en de operators echt niet tegenhouden. Het zou wel een schok voor de bevolking betekenen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:
1. Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Universität Zürich, PD Dr. Peter Achermann
2. Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern, Dr. Martin Röösli
3. Foundation for Information Technologies in Society (IT’IS), Zürich, prof. Niels Kuster

60% wordt gefinancierd door de overheid:
Ministerie voor Gezondheid, Zwitserland (BAG)
Bundesamt für Kommunikation, Zwitserland (BAKOM)
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Zwitserland (BUWAL)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederland (VWS)
Ministerie van Economische Zaken, Nederland (EZ)
Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Nederland (VROM)

40% wordt gefinancierd door de mobiele operators:
Swisscom Mobile, Orange, Sunrise

Opdrachtgever is de Forschungsstiftung Mobilkommunikation, gevestigd aan de ETH (Eidgenössische Technische Hochschule), die tevens de onafhankelijkheid moet bewaken. Doel van het onderzoek is een biologisch effect en een relatie tussen dosis en effect vast te stellen.

De proefpersonen beschouwen zichzelf als gezond, maar elektro-gevoelig. Zij vermijden DECT-telefoons en gebruiken mobiele telefoons alleen in noodgevallen. Personen die niet gezond zijn worden niet bij voorbaat uitgesloten, maar hebben ze meerdere ziekten of gebruiken ze regelmatig op het zenuwstelsel werkende medicijnen, dan worden ze wel uitgesloten.

De opstelling van TNO wordt gerepliceerd, maar behalve 1 Volt per meter wordt ook 10 Volt per meter toegepast. Die waarde ligt boven de Zwitserse waarde voor gevoelige gebouwen (6,1 Volt per meter), maar ver onder de algemene limiet (61 Volt per meter). De blootstelling direct bij een UMTS-toestel is nog een veelvoud hoger. De blootstelling in het onderzoek wordt beperkt tot 45 minuten. Het onderzoek is door de ethische commissie van het kanton Zürich goedgekeurd.

Proefpersonen mogen niet ouder dan 60 jaar zijn. Ouderen hebben veel klachten zoals diabetes, hoge bloeddruk enz.; een te grote spreiding zou de zeggingskracht van de resultaten verminderen. Een apart onderzoek met oudere proefpersonen zou interessant zijn. Het is vreemd dat niet juist de zwakkere groepen worden onderzocht, terwijl Sir William Stewart van de Britse NRPB met name voor hen gewaarschuwd heeft. Hij heeft niet alleen gezegd dat kinderen geen mobieltje zouden moeten gebruiken, maar ook gewaarschuwd voor de negatieve effecten van draadloze computernetwerken. Dat is nauwelijks in de media gekomen, net zo min als de cognitieve ‘verbeteringen’ door GSM en UMTS, die niet door het Zwitsers onderzoek gerepliceerd hoeven te worden, omdat het wetenschappelijk al bekend was dat de elektromagnetische straling het cognitieve functioneren beïnvloedt.

Volgens de belangenvereniging Elektrosmog-Betroffener (website http://www.gigaherz.ch )is het onderzoek geen correcte replicatie van het TNO-Cofam onderzoek. Zieke mensen worden uitgesloten, evenals ouderen boven 60 jaar. Ook de afwisseling met 10 Volt per meter maakt het onderzoek wezenlijk verschillend. Het weglaten van de afwisseling met GSM 900 en GSM 1800 maakt dat het geen correcte replicatie is.

Volgens Wim van Weegen, persvoorlichter van VROM, zal met één onderzoek geen einde aan de twijfel komen. Beleidsmedewerkers geven wel aan dat er heel veel onderzoeken zijn waaruit effecten zouden blijken, maar die resultaten blijken of niet helemaal te verantwoorden of niet aan te tonen wat de onderzoekers denken.

Prof. Lucas Reijnders: ”Als je blijft pietlutten, als je bij elke onzekerheid en elk technisch detail blijft zeggen ‘dit is onvoldoende stellig’, dan blijft de twijfel altijd bestaan”.

Het onderzoek gaat uit van effecten op zeer korte termijn, die snel weer weg zijn. Met cumulatie wordt geen rekening gehouden. Bovendien is er geen controlegroep die niet bestraald is. Iedereen is in het dagelijks leven aan straling blootgesteld.

Ch. Claessens van de Stichting Milieuziektes.nl wijst op een aantal gebreken van het TNO-Cofam onderzoek. De veldsterkte bij de proefpersonen is berekend en niet gemeten. Hij is berekend op basis van elektrische veldmetingen dichtbij de zender, maar er zijn geen magnetische veldsterkten gemeten. Slechts vier van de acht kanalen van de GSM-antenne waren bezet en alleen het organisatiesignaal is gebruikt, niet het signaal van dataverkeer.
Zie ook doc.php/Onderzoeken/87http://gigaherz.ch/media/download/NetanyaDE.pdf

Kortom, ga niet zitten wachten op wonderen uit Zwitserland.

Zwitsers: UMTS-stralingsonderzoek beperkt

Gepubliceerd op dinsdag 31 mei 2005

(P7) De Universiteiten van Zürich en Bern komen dit najaar helemaal niet met het verwachte uitsluitsel op de vraag of UMTS-straling gevaarlijk is.

Dat zeggen de betrokken onderzoekers in een verklaring.

Die hebben ze uitgegeven omdat in Zwitserland op een aantal plekken het al dan niet plaatsen van UMTS-antennes afhankelijk is gemaakt van de uitkomsten van het Zwitserse onderzoek.

Ook in Nederland is plaatsing van UMTS-antennes op tientallen plaatsen uitgesteld, mede verwijzend naar het Zwitserse onderzoek, die bekend staat als ‘ETH-Studie’. Dat is een vervolgonderzoek op onderzoek van TNO eerder, op grond waarvan is geconcludeerd dat straling negatieve invloeden kan hebben op het welbevinden en de cognitieve functies.

Er is twijfel gerezen aan de betrouwbaarheid van de door TNO gehanteerde methode, daarom wordt dit onderzoek in Zwitserland overgedaan. Maar, zo waarschuwen de onderzoekers, noch het TNO-onderzoek, noch het onderzoek van de Universiteit van Zürich geeft antwoord op de vraag of straling in de nabijheid van personen over een langere periode bezien gevaren voor de volksgezondheid oplevert.

In het onderzoek worden voor elektromagnetische straling zeer gevoelige en ongevoelige personen in een dubbelblindtest voor de duur van 45 minuten blootgesteld aan verschillende sterkten straling. De uitkomsten worden niet gemeten, maar bepaald aan de hand van de antwoorden van de proefpersonen op een aantal vragen.

Een vermindering van functies op de korte termijn betekent nog niet dat er op de lange termijn gezondheidsrisico’s zullen optreden. Ook andersom geldt dit: komt er niets wezenlijks uit het Zwitserse onderzoek dan betekent dit geen uitsluiting van stralingsgevaar op de lange termijn.

De actiegroep StopUMTS heeft inmiddels andere onderzoeken naar stralingsgevaar bijeengebracht. De groep vindt dat UMTS-aanleg onverantwoord is.

Op Straling.nl staat dat er nog veel meer bronnen van straling zijn, vaak door mensen vrijwillig aangegaan. Ze geven tips hoe deze langdurige blootstelling aan ‘elektrosmog’ te verminderen is, bijvoorbeeld in de slaapkamer.

Bronnen: Universiteit Zürich

 

Het lange wachten op de replicatie van de TNO-studie

Meer dan 20 Zwitserse (en >50 Nederlandse) gemeenten staan geen antennes voor mobiele telefoon meer toe, totdat de resultaten bekend zijn van de replicatie van de TNO-studie die door de Universiteit van Zürich (Prof. Achermann en zijn medewerkers) werd verricht en die stom genoeg voor de helft door de “Forschungsstiftung Mobil-kommunikation” van de ETH Zürich1 wordt gefinancierd.  Door een onderzoekstichting dus, die weer uitsluitend door het bedrijfsleven, met name overwegend door Sunrise, gesponsord wordt.

Waarom en hoe de resultaten van deze studie sinds half 2005 ondanks de enorme politieke druk worden achtergehouden, wordt beschreven door een uitstekend kenner van de scène onder het pseudoniem Sunset.

2

Sunset, 20-2-2006

De cijfermatige resultaten van de TNO-replikatiestudie door de Forschungsstiftung Mobilkommunikation zijn sinds half 2005 bekend, want op dat moment zijn de experimenten beëindigd.

Met zekerheid is een samenhang tussen elektromagnetische straling en lichamelijke symptomen (subjectief welbevinden en cognitieve functies) gevonden. Want als er geen samenhang tussen elektromagnetische straling en lichamelijke gezondheid zou zijn aangetoond, dan zou het bericht het eenvoudigste van de wereld zijn geworden, namelijk een opsomming van de resultaten van het onderzoek en het gebruikelijke beknopte commentaar als: “met de onderzoeksopzet kon geen samenhang worden aangetoond.”

Zo’n bericht had men niet verder kunnen interpreteren en bijgevolg ook niet verder hoeven te laten beoordelen. Het is de Forschungsstiftung gelukt de resultaten sinds half 2005 geheim te houden. De onderzoeksresultaten, dat wil zeggen de interpretatie van de metingen, zouden eind 2005 afgerond worden (oorspronkelijk was dat voor de herfst 2005 beloofd), en direct ter publicatie aan een wetenschappelijk tijdschrift worden aangeboden. De resultaten zijn de stichting bekend. Het is de industrie gelukt zich een positie te verwerven in de Raad van Bestuur van overwegend federale en kantonnale ambtenaren (2 ETH resp. ETH-Instituut, 2 Universiteit resp. de universiteitskliniek van Zürich en 1 Ministerie van gezondheid tegenover 1 Orange en 1 milieubeschermings-arts). Niemand geeft een kik.

Als oorzaak voor de lange tijd voor publicatie, wordt aangegeven dat de onderzoeksresultaten ter publicatie aan een vaktijdschrift zijn aangeboden en dat dergelijke tijdschriften wetenschappelijke artikelen vóór publicatie door zogenaamde “peers” laten beoordelen. Onder “peers” worden erkende wetenschappers uit hetzelfde vakgebied als de auteur van het artikel verstaan. Ze werken zonder uitzondering anoniem en alleen in opdracht van het tijdschrift; d.w.z. dat de betreffende onderzoekers nooit te weten zullen komen wie hen, of hun werk, heeft beoordeeld. Hier doet zich nu de vraag voor of er überhaupt ergens een erkend expert is op het gebied van de samenhang tussen elektromagnetische straling en gezondheid, die zonder financiële bijdrage van de industrie onderzoek heeft kunnen doen om zodoende expert te kunnen worden?

Het antwoord kan alleen maar “neen” zijn, want alleen al het noodzakelijke laboratorium (meestal een “slaaplaboratorium”), dat afgeschermd moet zijn tegen elektromagnetische invloeden, kost vele honderdduizenden Frank, en de uitrusting kost minstens nog eens zoveel. Het is daarom niet aannemelijk, dat er onder de “peers”, waarvan er in het onderhavige geval zelfs minstens twee of drie het eindoordeel moeten formuleren, ook maar iemand is die onbevangen kan en zal oordelen. De auteurs moesten dus preventief zelfcensuur uitoefenen als ze niet in de pijnlijke situatie gebracht wilden worden dat het tijdschrift hun studie helemaal niet zou publiceren.

De auteurs mochten, alleen daarom al, geen conclusies formuleren die zouden indruisen tegen de belangen van de sponsors van de “peers”, lees: de mobiele-telefoonindustrie. Zo zijn de conclusies van de studie dus een spitsroedenlopen tussen de wetenschappelijk aangetoonde – en al eerder gepubliceerde onweerlegbare effecten op subjectief welbevinden en cognitief functioneren en de 1 Bron: “Insiderinformatie” van 20-2-2006. De “Forschungsstiftung Mobilkommunikation”, beter bekend onder de naam:”Institut Dr. Gregor Dürrenberger”, is geen instituut van de ETH maar een private stichting van providers van mobiele telefonie, die daar alleen maar ruimten huurt. Oorspronkelijk opgericht door Sunrise, dragen inmiddels alle Zwitserse providers en ettelijke bedrijven uit de industrie van de mobiele telefonie aan de financiering bij. Het budget zou in 2004 meer dan 2 miljoen Zwitserse Frank (ca. € 1,3 miljoen) hebben bedragen. 2 Naam en adres zijn bij de redactie van Gigaherz bekend. Ontkenning van elke betekenis van deze effecten op de gezondheid van de bevolking. In de conclusies zal, zoals gewoonlijk, dan ook zeker een zin voorkomen als: “… maar deze effecten van de straling hebben geen effect op de gezondheid.” Als extra hindernis heeft de industrie, resp. haar onderzoeksstichting, de onderzoekers hun grenzen m.b.t. de vraagstelling opgelegd, namelijk dat uitsluitend het subjectief welbevinden en cognitief functioneren onderzocht moest worden en niets anders. Deze indirect en direct opgelegde grenzen maken het de deskundigen bij voorbaat onmogelijk om uitspraken te doen over de betekenis van de straling voor de gezondheid. In het bijzonder mogen de onderzoekers de allerbelangrijkste vraag stellen noch beantwoorden, namelijk hoe, en op welke manier deze uitwerkingen op het menselijk organisme worden veroorzaakt!

Volgens hetzelfde patroon als bij de TNO-replicatie koopt de industrie al jaren met royale bedragen alle maatgevende wetenschappelijke capaciteiten uit heel Zwitserland bij elkaar, resp. houdt ze zich langdurig bezig met opdrachten voor onderzoek, waarvan ze de vraagstelling van te voren heeft ingeperkt. De industriële sponsors bepalen zelf de vragen en thema’s van het onderzoek, omdat ze overal tenminste één essentieel deel van het onderzoeksbudget leveren, waardoor ze het praktisch vetorecht uitoefenen. Bovendien worden uit de door hen in stand gehouden onderzoeksinstituten ook de “peers” gerecruteerd.

Op deze manier garandeert de industrie dat de onderzoekers vanaf nu en binnen afzienbare tijd geen studies zullen publiceren waardoor het verband kan worden aangetoond tussen straling en het elektromagnetisch geïnduceerd stress-syndroom (elektrostress), waaraan 0,5 à 3 procent van de bevolking lijdt. De symptomen van elektrostress zijn in veel onderzoeken gedocumenteerd. Ze zijn weliswaar niet bij alle patiënten gelijk of even sterk, maar ze zijn in elk geval statistisch significant verwant.

Vooral wordt er tijd gewonnen, alleen al met de replicatie in Zürich sinds de publicatie van het originele Nederlandse TNO-onderzoek ruim drie jaar geleden. Toch zal eens de werkelijke samenhang tussen straling en schade aan de gezondheid juridisch steekhoudend zijn aangetoond. Dankzij de Wet van Murphy zal “op den duur mis gaan wat er mis kan gaan”.

Deze als “onderzoek” aangeduide propaganda-acties worden overigens belastingvrij door de uitvoerende onderzoekers verricht, want de “onderzoeksstichting mobiele telefonie” heeft zich bij de Belastingdienst aangemeld als “instelling van openbaar nut”. En de industrie kan de bijdrage sowieso afboeken als kostenpost.

Bron: Stopumts 24-02-2006, vertaling van http://www.gigaherz.ch/das-lange-warten-auf-die-replikation-der-tno-studie/​

http://www.stopumts.nl/pdf/sunset_zwitsers_onderzoek.pdf

 

Geen nieuwe masten toestaan

Door Rens Elst

Dinsdag 6 juni 2006 – OUDENBOSCH – Telefoonmaatschappijen die in Halderberge nieuwe antennemasten willen plaatsen, kunnen dat op hun buik schrijven. De gemeenteraad wil eerst duidelijkheid over de stralingsgevaren van de antennes.

 

Links

·  Onderzoek TNO naar effecten op de mens van zendmasten GSM en UMTS

·  Overzicht onderzoeken Stop UMTS

·  SP: ‘Ophouden met UMTS-plaatsing’

 UMTS